NAUCZYCIELE Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWIERZBIU NA SZKOLENIACH W HISZPANII

Grupa nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Zawierzbiu
w ramach realizacji projektu „Europejska szkoł@ przyszłości”, w czasie wakacji uczestniczyła w zagranicznych kursach metodycznych w Maladze, w Hiszpanii.

Projekt „Europejska szkoł@ przyszłości” – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).

     „Europejska szkoł@ przyszłości” wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju nauczycieli, uczniów, placówki szkolnej ukierunkowanej na rozwój kreatywnych i innowacyjnych technologii w nauczaniu edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, wzrostu kompetencji językowych i dydaktycznych nauczycieli i uczniów.

Celem głównym projektu „Europejska szkoł@ przyszłości” jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego z jak najszerszym zastosowaniem ICT w nauczaniu, wzmacnianie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu oraz wyrównanie szans edukacyjnych kadry szkolnej, a co za tym idzie uczniów szkoły.

Cele szczegółowe to: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli tak, aby poprawić jakość kształcenia w szkole; podniesienie umiejętności stosowania narzędzi ICT
w nauczaniu w języku angielskim; podniesienie umiejętności językowych nauczycieli; promowanie świadomości międzykulturowej, by móc przekazać uczniom rzetelną wiedzę
o innych kulturach; poprawa tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie i innowacyjne metody pracy, a poprzez to, dążenie do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z terenu wiejskiego; wprowadzenie systemu CLIL w edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach IV – VIII; nabycie doświadczeń
i umiejętności w zakresie działań na poziomie unijnym, promowanie działań w zakresie mobilności kadry pedagogicznej; poznanie kultury innego kraju oraz zdobycie doświadczenia
w realizacji projektów mobilności ponadnarodowych.

W czerwcu nauczyciele poznawali tajniki wykorzystania ICT w nauczaniu. Nabyli praktycznych umiejętności językowych, poznali metody stosowania ICT w szkołach w innym kraju, nawiązali znajomości z zagraniczną kadrą szkolną, przyjrzeli się w sposób praktyczny
i realny działaniom zagranicznej placówki, która prowadzi kształcenie dwujęzyczne i stosuje na szeroką skalę ICT w nauczaniu.

W sierpniu natomiast, uczestniczyli w kursie CLIL. Metoda CLIL to niezwykle skuteczny sposób nauczania języka obcego poprzez zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe. W proces nauczania włączany jest materiał dydaktyczny z przedmiotów ścisłych
i humanistycznych tak, aby uczniowie przyswajali praktyczną wiedzę z innych dziedzin, jednocześnie ucząc się języka obcego.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty oraz dokument Europass Mobilność. Certyfikaty te wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych
i udoskonalili warsztat pracy uczestniczących w szkoleniach nauczycieli. Od września b.r. przeszkoleni nauczyciele stosują zdobytą wiedzę w pracy z uczniami oraz upowszechniają będą ideę wielojęzyczności i wielokulturowości wśród uczniów
i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

G Suite i zespołowe edytowanie dokumentów: dydaktyka staje się bardziej wciągająca!

Praktyki zawodowe za granicami kraju widziane okiem uczniów

G Suite for Education: Szkoły wobec wyzwania innowacji i cyfryzacji