Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

Zdalne nauczanie stawia przed nauczycielami wiele nowych wyzwań. Wiążą się one głównie z technologią i dobra organizacją. W e-learningu można napotkać na trudności  takie jak efektywne sprawdzenie zdobytej przez uczniów wiedzy. To niezwykle ważne, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości jakie daje młodzieży nieograniczony dostęp do sieci. Odnosząc się do tego zagadnienia, chcielibyśmy podzielić się z Wami wskazówkami, jak stworzyć testy online dla uczniów korzystając z Formularzy Google.

W ostatnich latach w polskiej edukacji zdobytą przez uczniów wiedzę, coraz częściej sprawdza się właśnie za pomocą testów. Mają one wiele zalet, wśród których na pewno obiektywizm –odpowiedzi i punktacja są określone z góry. Ustrukturyzowane testy dają pewność, że uczniowie muszą wykonać identyczne zadanie. Pozwala to w obiektywny i ustandaryzowany sposób ocenić konkretną wiedzę i umiejętności. Formułowanie poszczególnych pytań i konstruowanie testu powierza się profesjonalizmowi nauczycieli, którzy muszą posiadać umiejętności konstruowania tego rodzaju testów.

Doskonałym sposobem na stworzenie testu sprawdzającego wiedzę uczniów są Formularze Google: w module tym można wprowadzić szeroki zakres pytań i odpowiedzi (krótka odpowiedź, akapit, wielokrotny wybór, pola wyboru, rozwijana lista, skala liniowa, siatka wielokrotnego wyboru, itp.), daty i godziny, opisy, zdjęcia oraz filmy. Formularz może być również podzielony na sekcje w celu bardziej uporządkowanego i łatwego zarządzania pytaniami.

Formularze mogą być ogólnodostępne bądź przypisane tylko do określonych kont; w tym drugim przypadku możliwe jest poznanie nazwy użytkownika  wykonującego test, można także określić, czy dane odpowiedzi są już ostateczne, czy też będzie można modyfikować te już podane. Można przypisać automatycznie punkty do odpowiedzi, pokazywać które odpowiedzi są poprawne oraz przygotować wiadomości zwrotne dla poprawnych lub błędnych odpowiedzi. W ten sposób osoby, które wypełnią test, otrzymają informację z uzyskanym wynikiem i ewentualnymi wyjaśnieniami. Wyniki oraz prawidłowe odpowiedzi można przeglądać natychmiast po ich otrzymaniu. Są one w formie podsumowania dla każdego użytkownika, w arkuszu kalkulacyjnym lub w formie analizy ankiety z tabelami, wykresami, indeksami i wartościami procentowymi.

Formularze Google pozwalają również na wydruk wykonanego testu wraz z przyznaną już oceną. Można też automatycznie wyodrębnić odpowiedzi udzielone przez uczniów z popełnionymi błędami i oceną przyznaną dla każdego ucznia, jak również udostępnić uczniom wyniki testu w krótkim czasie. Nauczyciel może też zobaczyć ile czasu zajęło uczniom wypełnienie formularza oraz jakich odpowiedzieli udzielili na każde pytanie.

Formularze Google umożliwiają także współpracę z innymi osobami podczas tworzenia testu: każdy użytkownik może pracować na odrębnym polu formularza. Na przykład, jeśli jedna osoba tworzy treść pytania, druga osoba nie będzie mogła go edytować, ale będzie mogła napisać komentarz lub odpowiedź.

Testy te są doskonałym ćwiczeniem zarówno na początku lekcji, ale również adekwatnym zadaniem przed zakończeniem zajęć; dzięki nim można zachęcić uczniów do współpracy i refleksji, zapraszając ich do konfrontacji z innymi przy udzielaniu odpowiedzi na pytania.

Oczywiście, w środowisku edukacyjnym, który opiera na sprawdzaniu wiedzy uczniów, ważne jest, aby skupić się na procesie skutecznego  nauczania i zrozumienia przez uczniów, a nie tylko na wynikach. Dobrze skonstruowane testy mogą być dla nauczycieli skutecznym narzędziem pomiaru postępów uczniów już podczas lekcji i doskonałą alternatywą kartkówki. Muszą mieć one określony cel, być spójne z efektami uczenia się, odpowiadać potrzebom nauczyciela i podkreślać postępy poczynione przez każdego ucznia.

A Wy jak często używacie testów przy weryfikowaniu wiedzy uczniów?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *